CHCI VÍCE INFORMACÍ K TÉMATU

ZÁKLADNÍ INFORMACE

A DOKUMENTY

Zpráva, která zavádí zásadu rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původu má za cíl vyzdvihnout některé zvlášť problematické aspekty a stanovit osvědčené postupy. Zprávu naleznete zde: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0643:CS:HTML

Směrnice o zákazu diskriminace v zaměstnání stanovuje obecný rámec pro zajištění rovného zacházení jedinců v Evropské unii na pracovišti bez ohledu na jejich náboženské vyznání, víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Více informací naleznete zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM:c10823

Rada vlády ČR pro lidská práva je poradním orgánem vlády České republiky pro otázky ochrany lidských práv a základních svobod.  Mimo jiné sleduje dodržování a naplňování Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod jako základních dokumentů zajišťujících ochranu lidských práv a základních svobod. Více informací naleznete zde:  https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/rlp-uvod-17537/

Rada vlády pro národnostní menšiny je poradním a iniciativním orgánem vlády pro otázky týkající se národnostních menšin a jejich příslušníků. Současná Rada je zřízena ve smyslu § 6 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníku národnostních menšin. Více informací o Radě naleznete zde: http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/historie-a-soucasnost-rady-15074/

NÁRODNOSTNÍ MENŠINY V ČR

Dle statistik Českého statistického úřadu z roku 2017 má v Česku pobyt nad 12 měsíců 508 329 cizinců. Nejpočetnější národnostní menšiny mimo Evropskou unii jsou Ukrajinci a Vietnamci. V rámci Evropské unie Slováci a Němci. Data naleznete zde: https://www.czso.cz/documents/11292/27320905/c01R07_2017.pdf/24ad2ce0-e1ae-4c91-b50b-ada59c346af6?version=1.0

 

ROMOVÉ

Historie Romů je těžko dohledatelná, jelikož nemají žádné vlastní psané dějiny. Jejich původ nelze jednoznačně určit, většina zdrojů hovoří o příchodu z Indie. Následně se dostali do Evropy, kde žili v uzavřených skupinách a byli pronásledováni ve všech fázích dějin. Po nástupu komunistického režimu byli Romové formálně „zrovnoprávněni“, aby splynuli s většinovým obyvatelstvem. Nebral se však ohled na jejich etnickou identitu, tradice a zvyky, byli přesouváni do průmyslových míst, jako nekvalifikovaná pracovní síla. K segregaci Romů do sociálně vyloučených lokalit (tzv. ghett) docházelo i po roce 1989. Počty Romů se u nás v současné době odhadují kolem 200 a 350 tisíc osob. Polovina až dvě třetiny Romů u nás jsou integrovány. Více informací o Romech naleznete zde: http://www.lidskaprava.cz/uploads/11_Aktuality/1_Romove.pdf

Dne 22. srpna 2018 vzala vláda na vědomí (usnesením vlády č. 539/18 ze dne 22. srpna 2018) Zprávu o stavu romské menšiny za rok 2017. Zpráva vychází z podkladů, které pro její zpracování poskytly jednotlivé resorty a krajské úřady.  Více informací a zpráva ke stažení zde: https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/zprava-o-stavu-romske-mensiny-za-rok-2017-168061/

​UKRAJINCI

Ukrajinci tvoří v České republice dlouhodobě druhou nejpočetnější národnostní menšinu. Nejčastěji migrují kvůli ekonomické situaci a v současné době kvůli nestabilitě na Ukrajině. Ti, kteří žijí v České republice se setkávají s předsudky běžných lidí i zaměstnavatelů. Legálně zde pracuje kolem 61 000 občanů Ukrajiny, většinou jako nekvalifikovaná pracovní síla ve stavebnictví. Více o tématu naleznete zde: http://www.lidskaprava.cz/uploads/11_Aktuality/2_Narodnostni_meniny.pdf

VIETNAMCI

Velký počet Vietnamců žijících v České republice souvisí s mezivládními dohodami, které umožňovaly studovat na vysokých školách v Československu a získat praxi v tehdejších podnicích. Současná generace Vietnamců se však narodila v České republice, případně se přistěhovala v raném dětství. Jedná se o lidi v zásadě zcela integrované, kteří se ničím (kromě vzhledu) neliší od majority. Starší generace může mít problémy s jazykem, mladší lidé hovoří většinou plynule česky. Více informací o Vietnamcích naleznete zde: http://www.lidskaprava.cz/uploads/11_Aktuality/2_Narodnostni_meniny.pdf

Česko-Vietnamská společnost je nevládní nezisková organizace, která si bere za cíl podporu česko-vietnamských vztahů a spolupráce a rozšiřování informovanosti o životě Vietnamců v Česku. http://www.cvs-praha.cz/

Amnesty International ČR

a vzdělávání 

Amnesty International je největší lidskoprávní nezisková organizace na světě - celosvětové hnutí má více než 7 milionů členů a členek z více než 150 zemí a regionů, kteří společně usilují o dodržování lidských práv na celém světě. Mezi hlavní aktivity organizace je možno zahrnout například upozorňování na porušování lidských práv, monitoring lidskoprávní situace ve světě, snaha o propouštění nespravedlivě vězněných nebo vyvíjení tlaku na vlády a mezinárodní organizace. To vše probíhá v přímé spolupráci s lidmi skrze petiční akce, online i offline kampaně, advokační činnost a vzdělávání.

V rámci vzdělávání organizujeme semináře pro pedagogy a pedagožky, vydáváme metodické příručky, vytváříme specializované weby pro učitele i studenty, nabízíme workshopy a Živé knihovny pro školy, podporujeme studentské aktivity a daleko víc.

 

Věříme, že je potřeba problémy ochrany lidských práv nejen akutně řešit, ale účinně jim také předcházet. Proto je právě vzdělávání  jedním z prvních kroků k respektování, šíření a obraně lidských práv. Přidejte se k nám a pomozte nám nastartovat změnu - Start the Change!

Více informací na www.amnesty.cz/vzdelavani

Amnesty International ČR

FACEBOOK

Web

KONTAKT

martina.neradova@amnesty.cz (Čechy)
marketa.jurciova@amnesty.cz (Morava a Slezsko)

CSO-LA/2017/388-169:

Projekt Start the Change je financovaný s podporou Evropské unie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now