SLOVNÍČEK POJMŮ

ETNIKUM

 • historicky vzniklá skupinu lidí, kteří mají společný historický původ, rasový typ, jazyk, materiální a duchovní kulturu, mentalitu a tradice a obývají společné území

ETNICKÁ MENŠINA

 • skupina, která je početně menší než zbytek populace ve společnosti, je politicky nedominantní a je reprodukována jakožto etnická kategorie

ETNICKÁ PŘÍSLUŠNOST

 • sounáležitost jednotlivce s etnickým společenstvím na základě objektivních a subjektivních komponentů jeho etnicity

MODELY SOUŽITÍ

při uvažování nad soužitím většiny a menšin(y) v různých společnostech lze definovat několik běžně užívaných termínů, které popisují rozdílné vztahy mezi těmito jednotkami

ENKULTURACE

 • je formální i neformální přejímání kulturních norem a zkušeností jedincem v průběhu jeho ontogeneze

ADAPTACE

 • schopnost jedince, skupiny či kultury přizpůsobit se sociálním a přírodním podmínkám

AKULTURACE

 • proces, v němž styk mezi různými kulturními skupinami vede k přijímání nových kulturních vzorců jednou či oběma skupinami, přičemž může být jedna kultura, např. minoritní pohlcena

ASIMILACE

 • proces postupného včleňování jednoho etnika a jeho kultury do jiné kultury tak, že znaky původní kultury se ztrácejí a jsou nahrazovány znaky dominantní, přejímané kultury

AMALGAMACE

 • úplné promíchání menšinového a většinového obyvatelstva, zejména prostřednictvím manželských svazků

 • tady jde o „splynutí“

 • menšina a většinou nejsou odlišitelné

AKOMODACE

 • stav, kdy si členové menšiny uvědomují existenci jiných hodnot a norem chování, než jsou ty, které vyznávají a užívají

 • Navenek je respektují, ale vnitřně je nepřijímají, neztotožňují se s nimi

INTEGRACE

 • proces, při kterém se obě strany, vstupující do vzájemného kontaktu něčeho vzdávají, aby zároveň něco získaly

SEGREGACE

 • izolace většiny a menšiny

 • většina a menšina nespolupracují, jsou oddělené, vyhýbají se vzájemnému ovlivňování

NÁROD

 • určité společenství lidí, které pociťuje určité kolektivní potřeby, například potřebu bezpečnosti, perspektivnosti, duchovního a materiálního rozvoje, národní hrdosti, ale i zákonná práva a povinnosti

NÁRODNOST

 • národností se rozumí příslušnost k určitému národu

RASA

 • pojmem rasa se ve svém původním, biologickém významu míní velká skupina lidí, kteří vykazují charakteristické vrozené, geneticky předávané znaky

 • skupina osob, která sama sebe vnímá a je také ostatními vnímána jako odlišná na základě určitých biologicky předávaných znaků

Amnesty International ČR

a vzdělávání 

Amnesty International je největší lidskoprávní nezisková organizace na světě - celosvětové hnutí má více než 7 milionů členů a členek z více než 150 zemí a regionů, kteří společně usilují o dodržování lidských práv na celém světě. Mezi hlavní aktivity organizace je možno zahrnout například upozorňování na porušování lidských práv, monitoring lidskoprávní situace ve světě, snaha o propouštění nespravedlivě vězněných nebo vyvíjení tlaku na vlády a mezinárodní organizace. To vše probíhá v přímé spolupráci s lidmi skrze petiční akce, online i offline kampaně, advokační činnost a vzdělávání.

V rámci vzdělávání organizujeme semináře pro pedagogy a pedagožky, vydáváme metodické příručky, vytváříme specializované weby pro učitele i studenty, nabízíme workshopy a Živé knihovny pro školy, podporujeme studentské aktivity a daleko víc.

 

Věříme, že je potřeba problémy ochrany lidských práv nejen akutně řešit, ale účinně jim také předcházet. Proto je právě vzdělávání  jedním z prvních kroků k respektování, šíření a obraně lidských práv. Přidejte se k nám a pomozte nám nastartovat změnu - Start the Change!

Více informací na www.amnesty.cz/vzdelavani

Amnesty International ČR

FACEBOOK

Web

KONTAKT

martina.neradova@amnesty.cz (Čechy)
marketa.jurciova@amnesty.cz (Morava a Slezsko)

CSO-LA/2017/388-169:

Projekt Start the Change je financovaný s podporou Evropské unie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now