WRITE THE CHANGE: OZNÁMENÍ O SOUTĚŽI A PŘEDPISY

 

ČL. 1 – WRITE THE CHANGE! INFO

Soutěž Write the Change! je akce, kterou organizuje evropský projekt CSO-LA / 2017/388169 Start the Change!. Cílem projektu je doplnit vzdělávací programy prostřednictvím o model tzv. globálního občanského vzdělávání s cílem přispět k dosažení „Cílů udržitelného rozvoje“ (SDG), a to nejpozději do roku 2030. Zvláštní pozornost se pak klade na vztahy migrační a globální nerovnosti. Programu 2030 definující 17 oblastí „Cílů udržitelného rozvoje“ se v roce 2015 účastnilo 193 zemí světa a snahy

o udržitelnost se tak stávají hlavním cílem pro každého, bez ohledu na to, zda se jedná o rozvinutý nebo rozvojový stát. Naopak, princip společné odpovědnosti za globální otázky udržitelného rozvoje je tu pro každou zemi, pro všechny.

Soutěž Write the Change! nabízí mladým lidem zapojeným po projektu Start the Change! příležitost projevit a prosadit svůj vlastní názor na to, jakým způsobem by se každý měl chovat a co by měl dělat, aby co možná nejvíc přispěl k dosažení cílů SDGs. Jsme přesvědčeni, že ve světě bez chudoby, bez hladu, se základními lidskými potřebami pro každého z nás, ve světě, který se zajímá a pečuje o planetu jako takovou, mohou být některé ze základních komplexních procesů (jako například migrace) řešeny spravedlivě a rovnoprávně.

Projekty a díla soutěžících sestávají z jednoduchých příběhů psaných formou krátkých scénářů, které se mají týkat vztahů mezi migrací a udržitelným rozvojem.  Mají nabízet originální pohled na stěžejní problémy migrace a navrhnout jejich řešení, která mohou vycházet z osobních zkušeností. Tvorba a strukturální koncepce scénáře by měla mít formu dějové linie příběhu, kterou by bylo možné dále kinematograficky zpracovávat (v podstatě se má jednat o scénář pro krátkometrážní film, sérii krátkých filmů, online video, spot pro sociální média atd.).

ČL. 2 POŽADAVKY PRO ÚČAST

2.1 – soutěž se týká studentů a mladých lidí ve věkovém rozmezí od 14 do 19 let, kteří jsou současně zapojení do projektu Start the Change!  (ať už v rámci své třídy, školy nebo skupinky kamarádů).

2.2 - každý účastník (skupinka) se může účastnit pouze s jedním příběhem/scénářem napsaným buď jedním autorem, skupinou nebo spoluprací autorů (spoluautorství). V tomto případě však může autor nebo spoluautor být autorem nebo spoluautorem pouze v rámci jednoho příběhu v soutěži. Autoři nebo spoluautoři, kteří v soutěži spolupracují v rámci více než jednoho scénáře, budou automaticky vyloučeni.

 2.3 – pro soutěž jsou žádoucí pouze originální a dosud nepublikované texty. Originální dílo znamená vlastní, nové, nevydané dílo soutěžícího/ích autora/autorů. Nevydaným dílem se rozumí dosud nepublikovaný scénář (nebo jakákoli jiná předchozí práce), který prozatím nevyhrál žádnou lokální, národní nebo mezinárodní soutěž a nebyl přizpůsoben jiným filmům nebo audiovizuálním koncepcím. Je možné zúčastnit se s prací jakéhokoliv divadelního žánru: komedie, drama, thriller, film noir, horor, fantastický,

sci-fi, pro děti ad. Při zaslání finální podoby příběhu je nutno tento žánr specifikovat.

2.4 – Příběhy/scénáře  musí být výlučným vlastnictvím autora nebo skupiny autorů a nesmí být nikdy předem odprodány producentům, institucím nebo třetím osobám.

2.5 – Příběhy/scénáře, které čerpají inspiraci z literárních děl (i nepublikovaných), jejichž autor/ři se liší od autora/ů uvedeného/ých v aplikačním modulu, budou vyloučeny. Příběhy/scénáře, ze kterých filmy či jiné audiovizuální produkty v minulosti již čerpaly inspiraci, nebudou přijaty  do soutěže, a to i kdyby  v době  přihlášky nebyly publikovány. Příběhy/scénáře, které vyhrály jiné soutěže před účastí v této soutěži, budou taktéž vyloučeny.

2.6 - Všechny předložené příběhy/scénáře musí splňovat požadavky, které jsou uvedeny

v následujících článcích.

 

ČL. 3 OCENĚNÍ

Soutěž se bude hodnotit pomocí  následujících ocenění:

  1. místo: Ocenění  za nejlepší příběh               1.500 euro

  2. místo: Ocenění                                              1.000 euro

  3. místo: Ocenění                                              500 eur 

 

Ocenění budou vyplacena ve prospěch školy nebo skupiny účastnící se  projektu "Start the Change!",  nikoliv individuálnímu vítězi, a budou muset být využita k nákupu didaktického, vzdělávacího nebo audiovizuálního materiálu, k provádění výcvikových aktivit, nebo k produkci audiovizuálních produktů.

Lhůta:  do 15.dubna 2019

 

ČL. 4 POSTUPY PRO ÚČAST

Materiály, které mají být autorem/y zaslány v první fázi soutěže, musí sestávat z:  

4.1  - "pitch" neboli prezentace  - maximální délka 10 řádků pro 65 znaků na řádek. Prezentace musí obsahovat shrnutí, které popisuje duch projektu, hlavní linii příběhu, metodu, koncepci filmu a žánr díla;

4.2 – příběh/scénář - maximálně 15 stran, 30 řádků po 65 znacích na řádek. Scénář sestává

z dramaturgicky a vizuálně poutavého vyprávění, kde je možné seznámit se s postavami a světem,

ve kterém se pohybují, a měly by čtenáře vtáhnout do děje příběhu;

4.3 - Projekty musí být poslány v souladu s metodami popsanými v následujícím článku. (5).

Předložené projekty musí splňovat následující kritéria formátu: listy A4, znak 12, mezera 1,5, stránka musí být složena z 30 řádků pro 65 znaků na řádku včetně mezer a musí mít jeden z následujících formátů:

.rtf/.doc/.pdf/. V příběhu/scénáři mohou být zahrnuty obrázky a vyobrazení, pokud není překročen maximální počet 15 stránek.

ČL. 5 - ZASÍLÁNÍ PROJEKTŮ

5.1 - Projekty musí být zaslány e-mailem do 15.dubna 2019 na adresu: jiri.bejcek@amnesty.cz

E-mail musí obsahovat prezentaci („pitch“), příběh/ scénář  a formulář účasti vyplněný podle požadavku. Každý národní partner projektu Start the Change! sestaví národní porotu, která vybírá tři nejlepší příběhy/scénáře podle jejich čestného úsudku. Národní partner překládá vybrané příběhy/scénáře do angličtiny a pošle je do 31. dubna 2019 mezinárodní porotě, která pak uděluje ceny.

5.2 - V případě jakéhokoliv problému kontaktujte kancelář Write the Change!, nna adrese: stc.contest@mlal.org nebo se obraťte na organizaci v regionu.

ČL. 6 – POROTY

Budou zřízeny dvě poroty pro udělení cen za příběhy/scénáře: jedna místní (národní) a jedna mezinárodní.

6.1 – Místní (národní) porota: každý partner projektu "Start the Change! " zřizuje místní (národní) porotu, která vybírá tři nejlepší příběhy/scénáře mezi těmi, které jí byly řádně předloženy, podle svého poctivého úsudku.

6.2 - Mezinárodní porota: řídící výbor projektu "Start the Change!" zřídí mezinárodní porotu, která vybere 5 finalistů a udělí ceny, jak je uvedeno v čl. 3 mezi příběhy/scénáři obdrženými místními (národními) porotami. Místní (národní) i mezinárodní poroty se skládají z odborníků v oblasti vzdělávání a kultury, kteří jsou vybíráni pro jejich vlastní nepochybný úsudek Partnery/Řídícím výborem, jak je uvedeno výše. Práce porot je soukromá.  Poroty se zaručují, že nevyzradí ani nebudou čerpat inspiraci z předložených projektů. Členové poroty musí prohlásit, že do projektu nejsou a nebudou osobně zaangažováni.

ČL. 7 – VÝVOJ SOUTĚŽE

7.1– První výběr náležitě  obdržených příběhů/scénářů je proveden místními (národními) porotami, které vyberou maximálně 3 díla, přeloží je do angličtiny a pošlou je mezinárodní porotě do 30. dubna 2019.

V květnu 2019 mezinárodní porota hodnotí obdržené příběhy/scénáře  a  vybere  pět finalistů, kterým udělí ceny, jak je uvedeno v článku 3. Ve finále bude těchto 5 finalistů pozváno do Giffoni  na náklady projektu
"Start the Change" k účasti na slavnostním ceremoniálu předávání cen, který se koná v Giffoni během filmového festivalu Giffoni 2019
Konečné pořadí  bude vyhlášeno během ceremoniálu.

ČL. 8 – PRÁVA A POVINNOSTI

8.1 – Autor/autoři musí být výlučnými vlastníky všech autorských práv na příběh/scénář a filmový scénář.

8.2 - Pokud ani příběh/ scénář ani filmový scénář nebudou zproštěny práv třetích stran nebo vyvlastněny autory, budou předložené projekty vyloučeny ze soutěže a pokud již byly vybrány, nemohou získat žádnou cenu. Tímto způsobem jsou práva organizátorů soutěže chráněna před jakoukoliv škodou, která by mohla vzniknout porušením tohoto zásadního nařízení.

8.3 - Všechna práva týkající se příběhu/scénáře nebo filmového scénáře jsou plnohodnotným exkluzivním vlastnictvím autorů.

8.4 - Účastníci jsou v každém případě odpovědni za ochranu autorství prezentovaných děl. V případě soudních sporů nelze žádné zapojené  příznivce, sponzory a partnery soutěže jakýmkoliv způsobem brát

v potaz.

8.5 - Finalisté a vítězové soutěže, jakož i autoři projektů, kteří mohou být doporučeni třetím stranám

(např. producenti, věřitelé, emitenti apod.) se zavazují zahrnout do všech smluv o postoupení/

udělování/licencování práv na příběh/scénář povinnost pro cesionáře/koncesionáře/držitele licence udělení obdržených uznání, zprávu ve formě loga, jak bylo komunikováno soutěží (například: "Finalista/Vítěz/  doporučeno/ podpořeno soutěží Write the Change! podporované projektem CSO-LA / 2017 / 388-169 Start the Change, spolufinancovanou Evropským společenstvím") na přední stránce  tištěných publikací

a titulech audiovizuálních produktů převzatých z oceněných nebo vyhlášených projektů, jakož i ve všech formách nebo reklamních akcí (např. tiskové zprávy, domovská stránka webových stránek, plakáty, stránky Facebook nebo Twitter atd.).

Autoři mají povinnost sdělovat soutěži uzavření takových smluv o přidělení/ koncesi/ licenci/ predispozici relativních propagačních a reklamních kampaní, aby se projektu "Start the Change!" umožnila determinace  správné zmínky. Soutěž má právo kontaktovat přímo cesionáře/koncesionáře / držitele licencovaných práv, aby indikovala povinnost zmínky. Autoři jsou vůči Write the Change! zodpovědní za zmeškanou zmínku.

8.6 - Podpisem formuláře účasti se autoři zavazují, že do smluv o postoupení / koncesi / licencování práv jejich projektů, jakož i v poskytování souvisejícího propagačního plánu a reklamních kampaní, bude zahrnuta povinnost zmínit udělení ocenění, jak je vyjádřeno v článku 8.5. 

ČL. 9 DOHODA O VYHLAŠOVÁNÍ SOUTĚŽE  A JEJÍCH PŘEDPISECH

9.1- Podpisem formuláře účasti a zasláním projektů,  autor/ři  akceptují veškeré předpisy, které jsou obsaženy v tomto Oznámení  soutěže.

9.2  - Autor/ři a ředitel neodvolatelně odvolávají jakýkoli nárok a akci, požadavek nebo náhradu vůči organizátorům soutěže, porotě a všem lidem, kteří jsou do soutěže jakýmkoli způsobem zapojeni a od této chvíle, pokud jde o autora a ředitele, jsou zbaveni jakékoli odpovědnosti v tomto ohledu

9.3- Nedodržení postupů účasti a prezentace, které jsou stanoveny v tomto vyhlášení a nařízeních soutěže, se považuje za důvod vyloučení ze soutěže.

ČL. 10 – NESHODY

10.1- V  případě sporů mezi pořadateli a vítězi, musí tyto strany postoupit k Rozhodčí radě, která ze zákonu rozhoduje o následující interpretaci vyhlášení soutěže a regulačních ustanovení, jakož i o aplikaci nebo vykonání jejích ustanovení.

 10.2- Sdružení je složeno ze tří členů: každá ze dvou stran jmenuje jednoho a první dva nominují třetího člena. V případě neshody prezident Arbitrážní  komory, která je zřízena při C.C.I.A.A. Verony, volí třetího.

10.3 - Arbitrážní fórum má sídlo ve Veroně.

10.4  Arbitři rozhodují do 120 dnů od zřízení Rozhodčí Rady.

ČL. 11 - POVAHA LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

11.1 - Soutěž "Start the Change!" má povahu literární soutěže, je proto součástí výjimek podle Čl.6 D.P.R. 26. října 2001, n. 430 (výjimka z uplatňování disciplíny soutěží a soutěží o ceny, jakož i místních akcí).

ČL. 12 – ZPŘÍSTUPNĚNÍ  V SOULADU S ČL.13  EU Nařízení EU 679/2016 (Kodex týkající se ochrany osobních údajů) ProgettoMondo Mlal, který je správcem údajů, informuje, že poskytnuté osobní údaje se používají k tomu, aby se účastníci mohli účastnit soutěže - řízené ustanoveními tohoto dokumentu - a těžit z ceny, která je udělena jako výsledek této účasti.

Osobní údaje, jejichž poskytnutí je volitelné, avšak nezbytné pro výše uvedené účely, nejsou postupitelné
a jsou zpracovávány ručně i elektronicky. ProgettoMondo Mlal sděluje, že účastníci mají nárok na práva vyplývající z nařízení EU č. 679/2016, jak bylo uvedeno výše v čl. 8, včetně práva na zrušení, aktualizaci, opravy a integraci získaných údajů, jakož i na právo z oprávněných důvodů nesouhlasit se zpracováním dat. Tato práva mohou být uplatňována obrácením se na ProgettoMondo Mlal, Viale Andrea Palladio 16, 37138 Verona nebo na správce, kterým je prezident ProgettoMondo Mlal, Viale Andrea Palladio 16, 37138 Verona.

Kontakt na zastřešující organizaci projektu: stc.contest@mlal.org; tel. +39 045 8102105, www.startthechange.eu

Amnesty International ČR

a vzdělávání 

Amnesty International je největší lidskoprávní nezisková organizace na světě - celosvětové hnutí má více než 7 milionů členů a členek z více než 150 zemí a regionů, kteří společně usilují o dodržování lidských práv na celém světě. Mezi hlavní aktivity organizace je možno zahrnout například upozorňování na porušování lidských práv, monitoring lidskoprávní situace ve světě, snaha o propouštění nespravedlivě vězněných nebo vyvíjení tlaku na vlády a mezinárodní organizace. To vše probíhá v přímé spolupráci s lidmi skrze petiční akce, online i offline kampaně, advokační činnost a vzdělávání.

V rámci vzdělávání organizujeme semináře pro pedagogy a pedagožky, vydáváme metodické příručky, vytváříme specializované weby pro učitele i studenty, nabízíme workshopy a Živé knihovny pro školy, podporujeme studentské aktivity a daleko víc.

 

Věříme, že je potřeba problémy ochrany lidských práv nejen akutně řešit, ale účinně jim také předcházet. Proto je právě vzdělávání  jedním z prvních kroků k respektování, šíření a obraně lidských práv. Přidejte se k nám a pomozte nám nastartovat změnu - Start the Change!

Více informací na www.amnesty.cz/vzdelavani

Amnesty International ČR

FACEBOOK

Web

KONTAKT

martina.neradova@amnesty.cz (Čechy)
marketa.jurciova@amnesty.cz (Morava a Slezsko)

CSO-LA/2017/388-169:

Projekt Start the Change je financovaný s podporou Evropské unie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now